Etik Yönergesi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

Etik Davranış İlkeleri Ve Etik Komisyon Yönergesi

 

​BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Proje Koordinasyon Biriminde etik kültürünü yerleştirmek, kurum personelinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar verecek, kurum yönetimine olan güveni sarsacak durumları ortadan kaldırmak, etik ilkelere uyulmasını sağlamak üzere Kurum bünyesinde oluşturulacak Etik Komisyonun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Kurum personelinin görev ve hizmetleri sırasında uymaları gereken etik davranış ilkelerine, bu ilkelere uyulmaması sonucunda kurumun farklı birimleri ve çalışanları arasındaki ilişkilerde ortaya çıkabilecek ya da kurumun paydaşlarıyla ilişkilerinde yaşanabilecek etik sorunlara, oluşturulacak Etik Komisyonun yapısına ve bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

(2) Kurum elemanlarınca yapılacak bilimsel araştırmalar, yayınlar ile hayvanlar üzerindeki deneylere ilişkin etik ilkeler ve etik ihlalleri ayrı düzenleme konuları olup, bu Yönerge kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince Maliye Bakanlığınca 26 Aralık 2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği “ne dayanılarak ve 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve bu Kanun dayanak alınarak 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;

a) Kurum:İstanbul Proje Koordinasyon Birimi,

b) Kurum Direktörü:İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörünü,

c) Kurum Personeli: İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nde görev yapan personelleri

 

İKİNCİ BÖLÜM

Etik Davranış İlkeleri

Etik ilkeler

MADDE 4 – (1) İstanbul Proje Koordinasyon Birimi personeli görev ve hizmetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyarlar:

A- Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1. Hak ve hukuka uyum esastır.
 2. Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
 3. Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
 4. Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
 5. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 6. Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
 7. Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
 8. Bilimsel etik kurallara uyulur.
 9. Bilgi ve tecrübe aktarımı esastır.
 10. Düşüncelerin özgürce söylenebildiği ve dikkate alındığı bir çalışma ortamı vardır.
 11. Ülke kaynakları israf edilmeden kullanılır.
 12. Kamu malları ve kaynakları, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz.

B- Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 2. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 3. Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
 4. Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
 5. Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
 6. Başarılı çalışmalar takdir edilir.
 7. Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
 8. Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
 9. Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
 10. Yöneticiler kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
 11. Yöneticiler tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
 12. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 13. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

C- Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1. Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
 2. Mesai kavramına azami özen gösterilir.
 3. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
 4. Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
 5. Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
 6. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
 7. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
 8. Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
 9. Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilirler.
 10. Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 11. Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
 12. Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
 13. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 14. Çalışanların performansı ödüllendirilir.
 15. Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etik Komisyon

Etik Komisyonun oluşumu

MADDE 5  (1) Etik Komisyon, Kurumun daha önce disiplin cezası almamış ve hakkında etik ihlali bulunmayan teknik ve idari personeli arasından Kurum Direktörü tarafından görevlendirilen toplam 4 (dört) kişiden oluşur.

(2) Etik Komisyon üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir takvim yılı içinde, izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni bir üye seçilir.

(3) Komisyon ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyonun sekretarya hizmetleri İç Kontrol Sistem Sorumlusu tarafından yürütülür.

Etik Komisyonun görev ve sorumlukları

MADDE 6 – (1) Etik Komisyon;

 1. Kurumun teknik ve idari birimlerinde, Yönergede belirtilen etik kurallara ilişkin sorunlarda, yeterli ve inandırıcı delillere dayalı değerlendirme yapar ve görüş bildirir.
 2. Kurumun etik yaşam kültürünün yaygınlaşması, geliştirilmesi ve etik duyarlılığın artırılması için eğitim ve benzeri çalışmalar düzenler, etik davranış ilkelerinin, görevlilerin uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi eğitim programlarında yer alması için yetkililerle işbirliği yapar.
 3. Kurumun bünyesinde ortaya çıkan etik sorunları değerlendirerek gerektiğinde uzman etik kurullar oluşturulması için Direktörlük Makamı’na önerilerde bulunur.
 4. Kurum bünyesindeki uzman etik kurulların, etik ilke ve uygulamalarının Kurumun benimsemiş olduğu temel etik ilkelerle bütünleşmesine yönelik değerlendirme ve önerilerde bulunur.
 5. Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konularda gizlilik içinde çalışır ve elde edilen tüm bilgi ve belgeleri saklı tutar.

Etik Komisyonun çalışma biçimi

MADDE 7 – (1) Etik Komisyonun çalışma düzeni aşağıda tanımlandığı gibidir:

 1. Madde 8 ‘de belirtilen başvuru usul ve esasları dışındaki başvurularda dahil olmak üzere İPKB’ye yapılmış tüm başvurular değerlendirilmek üzere Etik Komisyonu’na iletilir.
 2. Komisyon, başkanın çağrısı üzerine gündemini görüşmek üzere yılda en az bir (1) defa ve üye sayısının en az üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir.
 3. Komisyon, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; gerektiğinde ilgili kişilerden yazılı ya da sözlü bilgi alır. Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere Etik Komisyon önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır. Savunma hakkının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 7 iş gününden az olmamak üzere Komisyonca belirlenen süre içinde yanıt vermeyen kişiler savunma haklarından feragat etmiş sayılırlar. Bu durumda Etik Komisyon eldeki mevcut bilgi ve kanıtlara dayalı olarak değerlendirme yapar ve görüş bildirir.
 4. Komisyon, başvuruları yalnızca etik yönleriyle ele alır ve değerlendirir. Doğrudan cezai yaptırım yetkisi yoktur. Aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Komisyon üyelerinin vermiş oldukları kararlardan dolayı herhangi bir cezai, idari ve hukuki sorumlulukları yoktur. Direktörlük Makamı gerek gördüğünde konuyu adli ve idari yönden ilgili zeminlere taşıyabilir.
 5. Başkan, Komisyonun inceleme ve değerlendirmesine sunulan her dosya için üyelerin görüşleri doğrultusunda, üyeler arasından bir raportör görevlendirir. Komisyon, gerektiğinde, konu ile ilgili uzmanları da, görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir ya da uzmanlardan oluşacak bir alt kurula inceleme yaptırabilir. Bu uzmanlar ya da alt kurullar Etik Komisyon tarafından kendilerine havale edilen dosya üzerindeki çalışmalarını belirlenen süre içinde tamamlayarak hazırladıkları raporu, Komisyona sunarlar. Yapılan görüşmeler sonucunda, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla veya eşitlik olması halinde Başkanın kararı dikkate alınarak oylama sonucu Direktörlük Makamı’na sunulur. Etik Komisyon kararları ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.
 6. Etik Komisyonu Üyeleri kendileri ile ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz. Etik ihlali kesinleşen üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

Başvuru Usul ve Esasları

MADDE 8 – (1) Etik ilkelere aykırı davranış iddialarıyla ilgili olarak; 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun”da belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye’de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz. Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Komisyona veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Komisyon tarafından incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.

Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzasını kapsayan dilekçelerle, bizzat, posta veya e posta yoluyla Etik Komisyonu Başkanlığı’na veya etikkomisyon@ipkb.gov.tr adresine yapılır.

Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu, aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Etik davranış ilkelerine uyma

MADDE 9 – (1) Kurum personeli görevlerini yürütürken bu Yönergede belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdür. Bu ilkeler, personelin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

(2) Kurumdaki her personel, göreve başlarken bu Yönerge ekindeki Etik Sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür. Bu belge, personelin özlük dosyasında konulur.

(3) Yetkili disiplin amirleri, personelin disiplin soruşturmasında, personelin gerçekleştirdiği iş ve eylemleri bu Yönergede düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler.

Personeli bilgilendirme

MADDE 10 – (1) Kurumda istihdam edilen her düzeydeki personel, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında, görev yaptıkları birimlerin yöneticileri tarafından bilgilendirilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge,  ‘Direktörlük Olur’ tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

Telefon : 0216 505 55 00
Faks : 0216 225 04 85
E-posta : etikkomisyon@ipkb.gov.tr
Adres : Kısıklı Mahallesi Alemdağ Yan Yolu Caddesi
No: 6 34692 Üsküdar, İstanbul