Kişisel Verilerin Korunması

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca, kişisel verileriniz;  veri sorumlusu sıfatıyla T.C. İstanbul Valiliği / İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (Bundan böyle kısaca “İPKB” olarak anılacaktır.)  tarafından, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İPKB tarafından hazırlanmıştır.

Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz.

HANGİ KİŞİ GRUPLARININ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

İPKB olarak; çalışan adaylarımızın, çalışanlarımızın, hizmet alan kişilerin, tedarikçi çalışan ve yetkilileri, yüklenici firma/müşavir firma çalışanlarının ve yetkililerinin, elektronik ortamda veya basılı olarak dilekçe verenlerin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların ve fiziki olarak Kurumumuzu ziyaret eden ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işlemekteyiz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?

Yukarıda anılan kişi gruplarının kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem (iş veya hizmet süreçlerini etkileyen adli ve idari bir süreç olması durumunda), müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, şikayet ve talep bilgisi, ödeme bilgisi,  finans, mesleki deneyim ve görsel ve işitsel kayıtlar verilerini bu veri kategorileri ile sınırlı olmamakla beraber işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, İPKB olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. İPKB’nin kişisel veri işleme amaçları ;

 • İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, İstanbul’da yaşanabilecek olası bir depreme karşı can ve mal kaybını azaltmak için yürüttüğümüz faaliyet ve hizmetlerin (güçlendirme çalışmaları, yeniden yapım çalışmaları, halkın bilgilendirilmesi ve eğitimi, acil durum yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi) mevzuata ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilke, kural ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için, Kurumumuzun iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet, hizmet ve raporlamaların yürütülmesi,
 • Bilgi ve belge istemeye yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Valilik, uluslararası kredi kuruluşları, yetkili denetim ve inceleme makamları gibi),
 • Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP            

Kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından sunulan; güçlendirme çalışmaları, yeniden yapım çalışmaları, halkın bilgilendirilmesi ve eğitimi, acil durum yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi vs. gibi hizmetler çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimize ilişkin olarak uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep gibi hukuki sebeplerle, açtığımız ihale yöntemlerine bağlı olarak; talep etmiş olduğumuz evraklar, formlar, dokümanlar ve ilgi beyanı  aracılığıyla; yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Web sitemizde yer alan ‘’Ücret Alacağı Başvuru Formu’’ nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kurumumuza iletmiş olduğunuz ödenmemiş ücret alacağına ilişkin İş Kanunu 36’ıncı maddesi kapsamındaki taleplerinizin  değerlendirilerek cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, İş Kanunu 36’ıncı maddesi kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik olarak ve meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitesindeki formları doldurmak suretiyle, sosyal medya aracılığıyla veya başka şekillerde aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, İPKB faaliyet ve hizmetleri hakkında bilgilendirilmeniz için işlenebilecektir.

Kurmumuza ait https://www.ipkb.gov.tr  web sitesini ziyaret ettiğinizde, kullanılmakta olan ve güvenirliği genel kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından Google Analytics ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyileştirmek, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtıma yönelik meşru menfaatlerimiz gereği anonim olarak işlenmektedir.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapısı, lobi, bina dış cephesi, otopark girişi ve içi, sistem odası, kat koridor girişleri ve bahçe hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla bina içi ve çevresinde güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Kurum olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net vemeşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz; kurumumuz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile (Valilik, Hazine ve Maliye Bakanlığı, yetkili denetim ve inceleme makamları), kreditörlerin ihale kılavuz ve kuralları gereği uluslararası kredi kuruluşları ile,  kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat gereği mahkemelerle ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda ifa yardımcılarımız ve iş ortaklarımıza, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kurumumuz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (https://www.ipkb.gov.tr) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Kurumumuza daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@ipkb.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kurumumuza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.


T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ / İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

İLETİŞİM

Adres:Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon :  0 (216) 505 55 00
E-Posta Adresi :info@ipkb.gov.tr


Ek: Başvuru Formu