Kişisel Verilerin Korunması

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ tüzel kişiliği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan amaçlar doğrultusunda, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, iş ortakları veya tedarikçilerle faaliyetlerin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, birim marka çalışmalarının yapılması, birimin finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, kanunlar gereğince işveren yükümlülüğü, birimin hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, talep ve şikâyet yönetimi, yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, Birimimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Birimimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ’ne sunulmasını sağlamak, T.C. İstanbul Valiliği’ne haiz şirketlerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesini temin etmek, ilgili mevzuat hükümlerine göre birimimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetimi, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetimi amaçlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep etmesi halinde; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ üyesi olduğumuz işçi sendikalarına, kreditörlere, denetim firmalarına, sigorta acentelerine, avukat ve muhasebecilere, bankalara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde web sitesinde (www.ipkb.gov.tr) yer alan

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz birimimiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; birimimizin web sitesinde bulunan formlar gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelerin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda; kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, iş ortakları veya tedarikçilerle faaliyetlerinin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, birimin finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, kanunlar gereğince işveren yükümlülüğü, birimin hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, talep ve şikâyet yönetimi, yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmeye yönelik hukuki sebeplerle fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitesinde yer alan T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak www.ipkb.gov.tr sitesindeki Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar/İstanbul adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@ipkb.gov.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinizi iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ